Algemene voorwaarden

Freetime Event Support BV handelsnamen fietsenrekhuren.com / 3dsigning

Aanbieding, toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn toepasselijk op alle tussen partijen geldende rechtsbetrekkingen uit de onderhavige overeenkomst, of uit nadere overeenkomsten in de toekomst, of uit anderen hoofde, waaronder het enkel verstrekken van een opdracht door koper/huurder. Aanvullende en afwijkende bepalingen van de onderhavige algemene contractsvoorwaarden zijn slechts bindend indien wij deze met de koper/huurder schriftelijk zijn overeengekomen en dan nog alleen voor de overeenkomst waarvoor ze gemaakt zijn. Voor het overige blijven de volgende voorwaarden van kracht. Opdrachten, respectievelijk orders, aanvaard door onze tussenpersonen, respectievelijk onze werknemers, zijn slechts als geaccepteerd te beschouwen na ontvangst van onze schriftelijke bevestiging. Toepassing van de door onze wederpartij ingeroepen algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Voor schade, ontstaan door mogelijke vergissingen of  onjuiste gegevens in prijsopgaven, aanbiedingen of orderbevestigingen zijn wij niet aansprakelijk. Tenzij uitdrukkelijk door de wederpartij aan ons schriftelijk kenbaar gemaakt, wordt aangenomen, dat hij geheel akkoord gaat met onze verkoop- leverings- en betalingsvoorwaarden. Bij verkoop uit voorraad geldt de factuur als orderbevestiging.

Prijs

De opgegeven prijzen gelden voor levering af-magazijn. Prijsopgaven zijn exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. Wijzigingen in arbeidslonen of in de kostprijzen van materialen, voor zover die onmiddellijk terzake van de overeengekomen prestatie worden besteed respectievelijk gebruikt, en die zich meer dan drie maanden na het aangaan van een overeenkomst voordoen, zullen door ons mogen worden doorberekend, zonder enige verdere opslag. eventuele installatiekosten, montagekosten en andere in verband met de levering te maken kosten zijn niet in de prijs inbegrepen. Opgegeven prijzen zijn alleen dan bindend, indien die bedoeling onmiskenbaar blijkt. In de overige gevallen gelden zij als vrijblijvende  prijsindicatie.

Levering

De opgaven van leveringstermijnen/afleveringstijdstippen in aanbiedingen, bevestigen en/of contracten worden naar beste weten gedaan en deze zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch zij zijn niet bindend. In beginsel geldt een levering als uitgevoerd zodra de goederen ons magazijn hebben verlaten. Een ernstige overschrijding van de levertijd/afleveringstijdstip kan de koper/huurder het recht tot het vorderen van schadevergoedingen geven tot ten hoogste het gefactureerde bedrag, exclusief BTW, ter zake de overeengekomen prestatie. De koper/huurder heeft echter niet het recht tot het weigeren der goederen of betaling daarvan, noch tot gehele of gedeeltelijk ontbinding van de overeenkomst.

Betaling

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, kan facturering geschieden, zodra de door de leverancier te leveren prestatie is voltooid, dan wel de afnemer met de afname in verzuim is. Betaling dient binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden, op de door de leverancier redelijkerwijs aan te geven wijze. Betaling is slechts toegestaan zonder korting en zonder schuldvergelijking, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Vanaf de vervaldag zijn wij gerechtigd de rente in rekening te brengen van het onbetaalde bedrag naar een percentage van 1% per maand, ingaand op het tijdstip na het verstreken zijn der termijn, waarbij een gedeelde van de maand berekend wordt als een volle maand zulks ongeacht de onmiddellijke opeisbaarheid van het nog openstaande bedrag. Wij zijn tevens gerechtigd buiten de koop/huursom en de rente hierover, van de koper/huurder te vorderen alle redelijkerwijs te maken kosten van invordering of van rechtsuitoefening anderszins, waaronder alle kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten. De leverancier, is gerechtigd om deze kosten forfaitair te bepalen
op 15% van het verschuldigde, met een minimum van € 250,-. Indien wij het faillissement van de koper aanvragen, is deze buiten de hoofdsom, de rente en de daarop drukkende  buitengerechtelijke kosten, tevens de kosten van de faillissementsaanvrage verschuldigd. Mocht de koper/huurder in gebreke blijven met het op tijd voldoen aan zijn betalingsverplichtingen, dan zijn wij bevoegd om alle eventueel voor betrokken koper/huurder bij ons lopende opdrachten op te schorten of te annuleren, terwijl verdere leveringen uitsluitend tegen contanten zullen
geschieden.

Eigendomsovergang, verlening/overdracht

Aan de koper afgeleverde zaken blijven, hetzij verwekt, hetzij onverwerkt, ons eigendom en eventueel te verlenen dan wel over te dragen rechten blijven aan ons voorbehouden, ook in geval van surseance van betaling of faillissement, zolang de koper niet volledig de tegenprestatie heeft geleverd die hij uit hoofde van de met ons aangegane overeenkomst tot levering van zaken of tot dienstverlening in verband daarmee verschuldigd is. Zolang de huurder/koper geen volledige betaling van al het geleverde aan ons heeft verricht blijven de goederen voor rekening en
risico van de huurder/koper. De koper is, zolang algehele betaling aan ons niet heeft plaatsgevonden, niet gerechtigd de door ons geleverde goederen te verpanden of in eigendom over te dragen. Indien de huurder/koper enige verplichting uit hoofde van de met ons gesloten overeenkomst niet nakomt, zijn wij gerechtigd de geleverde goederen terug te nemen, in welk geval de overeenkomst, ook zonder rechterlijke tussenkomst is ontbonden, onverminderd ene recht op vergoeding of schaden, gederfde winst en interessen. Koper/huurder doet afstand van alle rechten op ontbinding der overeenkomst volgens artikel 266 Boek 6 BW, of andere wettelijke bepalingen.

(Transport) risico

Alle goederen en materialen reizen vanaf het ogenblik van afzending van ons magazijn voor risico van de koper/huurder, ook indien franco levering is overeengekomen. De koper/huurder is aansprakelijk voor alle schade (zoals transport-, brand-, waterschade, diefstal of verduistering) tijdens het vervoer door de goederen geleden.

Garantie en aansprakelijkheid

Voor tekortkomingen, voorvallend binnen een rechtsverhouding waarop deze voorwaarden van toepassing zijn (daaronder begrepen eventuele onrechtmatige daad), aanvaardt de leverancier slechts een beperkte aansprakelijkheid en een garantieverplichting, als volgt: a. De aansprakelijkheid voor tekortkomingen is beperkt tot de geldelijke schade als gevolg van dood, lichamelijk letsel of waardevermindering wegens zaaksbeschadiging, en wel ten hoogste tot het factuurbedrag dat wij met koper/huurder zijn overeengekomen voor de door ons te leveren prestatie; en slechts voorzover de betreffende schade is veroorzaakt door schuld, te wijten aan ons of aan personen voor wie wij verplicht zijn aansprakelijkheid te aanvaarden. b. Door de ons beschikbaar gestelde zaken die, anders dan als gevolg van voor rekening van de koper/huurder komende oorzaken, gebrekkig blijken te zijn, zullen door ons kosteloos worden hersteld of vervangen. Wanneer door ons geleverde diensten gebrekkig blijken te zijn, zal de leverancier de betreffende diensten alsnog kosteloos deugdelijk uitvoeren. Wij zijn eigenaar van de vervangen zaken of onderdelen totdat de koopprijs is voldaan. De huurder/koper draagt er zorg voor dat op plaatsen c.q. het afgebakende terrein waar materialen ter uitvoering van de overeenkomst door ons, of
door ons ingeschakelde (rechts) personen, worden geladen en gelost een minimale doorrijhoogte aanwezig is van vier meter. Ongeacht hetgeen bepaald is onder a en b, wordt aansprakelijkheid, inbegrepen vergoeding van kosten, schaden en interessen, voor iedere vorm van schade welke ontstaat aan de eigendommen van de huurder/koper of van derden doordat aan het bepaalde in de vorige zin niet is voldaan, door ons uitgesloten. Ongeacht hetgeen bepaald is onder a en b wordt aansprakelijkheid, inbegrepen vergoeding van kosten schaden en interessen, wegens persoonlijk letsel van de huurder/koper of door hem ingeschakelde (rechts)personen direct of indirect voortvloeiend uit het lossen of laden van door ons geleverde zaken, door ons niet aanvaard. De hiervoor sub a en b aangeduide verplichtingen gelden slechts wanneer de koper/huurder de betreffende tekortkoming of het betreffende gebrek binnen bekwame tijd na de ontdekking daarvan aan ons ter kennis heeft gebracht. Tenzij anders overeengekomen eindigt de sub b aangeduide garantieverplichting drie maanden na de datum, waarop de betreffende zaak is afgeleverd. De koper/huurder zal geen rechten jegens ons inroepen of geldend maken wanneer wij daardoor verdergaande prestaties zouden moeten leveren dan in dit artikel voorzien. Het bepaalde in dit artikel geldt ook ten gunste van alle (rechts) personen waarvan wij ons in de rechtsverhouding jegens de koper/huurder bedienen. De koper/huurder vrijwaart ons voor alle aanspraken van
derden terzake van schade die krachtens deze algemene contractsvoorwaarden voor rekening van de koper/huurder blijven, indien de betreffende derde de koper/huurder aanspreekt. De koper/huurder stelt ons schadeloos voor alle kosten, schade in interessen, welke voor ons mochten ontstaan als direct gevolg van vorderingen van derden op ons ter zake van voorvallen, daden of nalatigheden, waarvoor wij ingevolge deze voorwaarden tegenover de opdrachtgever niet aansprakelijk zijn.

Overmacht

Bij intreden van omstandigheden die de nakoming van de verplichting van partijen, zoals bij normale afwikkeling van de betreffende transactie te verwachten, in die mate verzwaren dat niet valt aan te nemen dat partijen de betreffende verplichting ook bij aanwezigheid van de onderhavige omstandigheid zouden hebben aanvaard, ontheft dit ons, zulks te onzer beoordeling, van onze verplichtingen, zonder dat wij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zijn.

Geschillen

Op alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn, is toepasselijk het Nederlands recht, geldend voor het Koninkrijk in Europa. Partijen worden geacht woonplaats te hebben gekozen ter domicilie van ons bedrijf. Ten aanzien van alle geschillen, voortvloeiende uit tussen ons en de koper/huurder gesloten overeenkomsten, verklaren partijen dat de in het Arrondissement Roermond competente Rechter bij uitsluiting bevoegd zal zijn om hiervan kennis te nemen.

Toepasselijk recht

Voor alle aangelegenheden waarin deze voorwaarden van toepassing zijn geldt uitsluitend Nederlands recht, geldend voor het Koninkrijk in Europa. In geval van nietigheid van een of meer bepalingen uit een tussen partijen geldende rechtsverhouding zullen de partijen gebonden zijn door regels van zoveel mogelijk overeenkomstige strekking, welke niet aan nietigheid blootstaan.

Slotbepaling

Deze algemene voorwaarden beogen een redelijke regeling van de rechtsverhouding tussen de leverancier en de afnemer. Voorzover zich omstandigheden mochten voordoen waarin deze voorwaarden, of enige bepaling daarvan, tot onredelijke uitkomsten mochten leiden, zullen deze voorwaarden in zoverre toepassing missen

Algemene huur, verkoop, levering en betalingsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel in Waalwijk.

Offerte aanvragen